Wat als...kiezen opnieuw belangrijk wordt? In 2019 komen er weer provinciale verkiezingen. Het aantal Brabanders dat tijdens de vorige provinciale verkiezingen naar stembus toog, was het laagste percentage ooit. Blijkbaar voelen veel Brabantse mensen zich niet voldoende betrokken bij de provinciale politiek om te gaan kiezen. Weten de Brabanders en het provinciebestuur eigenlijk wel wat ze voor elkaar zouden kunnen betekenen?

 

Het doel van dit What if Lab is aan de Brabantse politici te laten zien welke thema’s de Brabanders zélf belangrijk vinden, dat wat hen raakt. Zodat kiezen ook betekent dat je stem er echt toe doet. Op dit moment leven er nog vooroordelen over en weer: volgens bestuurders tonen inwoners desinteresse als het gaat om politiek, terwijl volgens die inwoners de bestuurders weinig interesse tonen voor dat wat speelt in de samenleving. Hoe breng je die twee partijen toch met elkaar in gesprek? Tijdens het What if Lab willen we ontwerpers inzetten om die verbinding te leggen: proberen de bestaande aannames uit te dagen en nieuwe, gezamenlijke visies op de toekomst van Noord-Brabant te ontwikkelen.

Ontwerpvraag


Voorafgaand aan dit What if Lab is onderzoek gedaan onder verschillende lagen van de Brabantse bevolking om op te halen welke (politieke) thema’s volgens hen prioriteit zouden moeten krijgen. Vanuit dit onderzoek worden zes onderwerpen geselecteerd die het meest belangrijk zijn bevonden. Deze onderwerpen vormen weer het startpunt voor de ontwerpstudio’s: ieder werkt rond één van de thema’s.

 

We zoeken concepten die gesprekken tussen burgers en provincie faciliteren. De provincie is gebaat bij meer informatie vanuit ‘het veld’. Om democratisch te kunnen besturen is het nodig te weten wat er leeft en waar de pijnpunten zitten. Anderzijds heeft de gemiddelde Brabander weinig zicht op de rol van de provincie is als het gaat om actuele thema’s. Wat wordt er allemaal bepaald op provinciaal niveau? We zoeken ontwerpers die een concept ontwikkelen dat bijdraagt aan het vergroten van de wederzijdse betrokkenheid tussen de kiezer en het provinciale bestuur. Want uiteindelijk willen zowel politiek als burger hetzelfde: een positieve impact op de kwaliteit van leven in Noord-Brabant.


Het proces biedt 3 momenten om de concepten te testen of in te zetten:

 • 15 september | De Dag van de Democratie
 •  26 september | Brabant Ontmoet
 •  20 - 28 oktober | presentatie tijdens Dutch Design Week

De testdagen zijn bedoeld om de prototypes verder te kunnen ontwikkelen en te onderzoeken welke thema’s voor de inwoners van Brabant het zwaarste wegen.


Het beoogde resultaat van de prototypes dient bij te dragen aan:

 • een beter gesprek tussen burgers en provincie;
 • inzicht in welke politieke thema’s voor burgers het zwaarst wegen;
 • een beter begrip van wat het provinciebestuur kan betekenen voor de burgers;
 • waardoor Brabanders gemotiveerder zijn om tijdens de provinciale verkiezingen te gaan stemmen.
Thema's


Afgelopen tijd heeft innovatiebureau Six Fingers onderzoek gedaan naar de prioriteiten van de inwoners van Brabant. Ze zijn in gesprek gegaan met verschillende groepen inwoners, met als doel een zo goed mogelijke dwarsdoorsnede van ‘de Brabander’ te vangen. Zowel de stedeling als de agrariër, van Roosendaal tot Helmond, van middelbare scholier tot seniorenkoor is daarbij ondervraagd. Uit deze gesprekken zijn de zes thema’s gefilterd die zij aangeven belangrijk te vinden.

 

1. Brabant bereikbaar

Brabant heeft een centrale ligging in Europa als middelpunt tussen België, Duitsland en de Randstad. Wegen slibben echter dicht, dorpen zijn moeilijk bereikbaar en fietspaden worden niet aangepakt. Snelle actie is vereist. Hoe zorgen we ervoor dat Brabant internationaal meedoet, maar bereikbaar blijft?


2. Brabanders gaan meeprofiteren van innovatie

Brabant heeft met de Brainport en de High Tech campus veel technologie en innovatief vermogen in huis, maar de Brabander merkt hier in het dagelijks leven weinig van. Hoe kunnen we die innovatiekracht inzetten om steden en de provincie moderner te maken en hoe kunnen we zorgen dat kinderen in Brabant meeliften op alle technologische kennis in de provincie?


3. Internationale ambities met behoud van de Brabantse kleinschaligheid

De Brabander voelt zich thuis bij de gezelligheid en kneuterigheid van Brabant. Aan de andere kant heeft de provincie internationale ambities, waar de Brabander trots op is. Hoe zorgen we ervoor dat er onderlinge verbondenheid blijft tussen de Brabanders, terwijl Brabant ook de blik naar buiten richt?


4. Van Brabantse bescheidenheid naar meer bravoure

Brabant mag zich meer gaan profileren en zich zo op de kaart zetten als economisch hart van Nederland. Nu wordt de Brabander nog als boers gezien boven de grote rivieren, maar dat komt omdat we niet genoeg laten zien hoeveel technologie, innovatie, economie en creativiteit zich in Brabant bevindt. Hoe laten we zien wat Brabant in huis heeft?


5. Brabant ruimt zijn troep op

Vooral kinderen, maar ook studenten, maken zich zorgen over de troep die we in Brabant maken. Plastic wordt overal weggegooid, gebouwen staan leeg en verrommelen, de stank van auto’s vervuilt de lucht en er is te veel fijnstof. Hoe maken we Brabant duurzamer?


6. Groen Brabant

Bewoners waarderen de ruimte in Brabant. Zelfs als je in de stad woont, kun je makkelijk de rust en de natuur opzoeken. Die ruimte en groen moet wel behouden blijven en er kan meer werk van gemaakt worden om bijvoorbeeld jongeren de natuur in te krijgen of de kwaliteit van het zwemwater te verbeteren. Hoe zorgen we dat Brabant een provincie met veel ruimte en groen blijft?


Inschrijven


Inschrijven kan online tot uiterlijk zondag 8 juli, 23:59 uur, via deze link. Bij de inschrijving vragen we om een referentie naar 2 tot 5 relevante eerder uitgevoerde projecten en een motivatie voor deelname. 

Let op: bij het inschrijfformulier is het niet mogelijk de ingevulde gegevens tussentijds op te slaan om op een later tijdstip verder te gaan. Daarom raden we aan je tekst uit te werken in een tekstverwerker zoals Word alvorens het inschrijfformulier in te vullen. 

 • Beschrijving relevante projecten: max. 150 woorden per project.
 • Motivatie voor deelname: max. 600 woorden.
 • Afbeeldingen: JPG. 
 • Minimale afbeeldingsgrootte: 600 pixels in de breedte, 72 dpi. 
 • Maximale bestandsgrootte: 2 MB.
Werkwijze


Deze opdracht voor Provincie Noord Brabant wordt uitgevoerd in samenwerking met Six Fingers, een bureau gespecialiseerd in bedrijfsinnovatie. Six Fingers onderzocht voor de start van dit What if Lab, wat de onderwerpen zijn die ‘de Brabander’ belangrijk vindt om aandacht aan te besteden vanuit de politiek. Dit hebben zij gedaan door tijdens meerdere sessies in gesprek te gaan met de verschillende lagen van de Brabantse bevolking. Kinderen, studenten, starters, gezinnen, alleenstaanden en gepensioneerden uit alle hoeken van Brabant worden bevraagd: waar zou jij meer aandacht voor willen?


Na afloop zijn de onderzoeksresultaten geanalyseerd en de zes meest belangrijk bevonden politieke thema’s geselecteerd, Dat zijn ook direct de zes thema’s voor What if Lab: kies Brabant! Per thema zoeken we één ontwerpstudio om een schetsontwerp te ontwikkelen.


We starten het project met een masterclass voor alle geselecteerde ontwerpstudio’s. Six Fingers begeleidt gedurende het project de studio’s in de ontwikkeling van schetsontwerp en prototype. Per studio verzorgen zij een verdiepingssessie en daarnaast worden verschillende tussentijdse meetings ingepland om de voortgang te bespreken. Indien nodig wordt het team verder uitgebreid met externe experts zodat alle nodige kennis in huis is.


Na de presentatie van de schetsontwerpen worden er twee projecten/thema’s geselecteerd om verder uit te werken tot de prototypefase. Tijdens deze ontwikkelfase worden de prototypes getest op De Dag van de Democratie (15 september) en Brabant Ontmoet (26 september). De uiteindelijke prototypes worden gebruikt tijdens Dutch Design Week (20-28 oktober 2018).


Criteria

Tijdens DDW zoeken we naar een maximale interactie met de bezoeker van het evenement. Uiteindelijk moeten de prototypes duidelijk maken welke thema’s het zwaarst wegen voor de

inwoners van Noord-Brabant, wat de knelpunten zijn binnen dit onderwerp en hoe het provinciebestuur hier mee aan de slag kan. Het is natuurlijk mooi als de DDW-bezoeker daarbij ook nieuwe inzichten opdoet en mee naar huis neemt.


De zes geselecteerde thema’s dienen als startpunt om het gesprek tussen burger en overheid terug aan te zwengelen. Het is belangrijk dat deze onderwerpen op integere wijze worden weergegeven en een realistisch beeld schetsten (bijvoorbeeld door informatie op te halen bij directe betrokkenen). Hyperfocus is geen vereiste: het is ook interessant als er concepten ontstaan die het thema overstijgen en op verschillende onderwerpen kunnen worden ingezet. 


Een korte herhaling van de resultaten die de provincie voor ogen heeft:

 •  een beter gesprek tussen burgers en provincie;
 • inzicht in welke politieke thema’s voor burgers het zwaarst wegen;
 • een beter begrip van wat het provinciebestuur kan betekenen voor de burgers;
 • waardoor Brabanders gemotiveerder zijn om tijdens de provinciale verkiezingen te gaan stemmen.
Honorarium


In de conceptfase krijgen de zes geselecteerde ontwerpstudio’s elk een budget van €2500,-. De conceptfase is de periode vanaf de masterclass tot aan de presentatie van het schetsontwerp. 

Voor de twee ontwerpstudio’s die naar aanleiding van hun presentatie geselecteerd worden om een prototype te ontwikkelen, is per studio een honorarium van €7500,- beschikbaar. 

Omdat het we een interactief resultaat zoeken, verwachten we ook een actieve presentatie van de ontwerpstudio’s die hun prototype op DDW presenteren. Voor de uren die gemaakt worden tijdens de presentatie op DDW, is een aanvullende vergoeding beschikbaar. 


Intellectueel eigendom


De intellectuele eigendomsrechten (“IE”) en de auteursrechten van de conceptontwerpen die op 10 augustus 2018 niet geselecteerd worden door de jury om verder te ontwikkelen tot prototype, blijven volledig in handen van de betreffende Deelnemers. Provincie Noord-Brabant krijgt gebruiksrecht voor niet-commerciële doeleinden (bijvoorbeeld publiciteitsdoeleinden), waarvan gebruik mag worden gemaakt na het informeren van de betreffende Deelnemer. Ook dient er altijd te worden gezorgd voor naamsvermelding.


Voor de concepten die op 10 augustus 2018 wel worden geselecteerd om verder te ontwikkelen tot prototype, zijn met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten nieuwe afspraken van toepassing.


Zowel de intellectuele eigendomsrechten als de auteursrechten blijven te allen tijde bij de Deelnemer, echter de twee geselecteerde Deelnemers die een protoype onwikkelen in het kader van What if Lab: kies Brabant! dienen deze rechten wel in licentie geven aan Provincie Noord-Brabant voor een periode van vier jaar na afsluiting van het What if Lab (d.w.z. van 1-11-2018, tot 1-1-2022).


Het in licentie krijgen van de IE- en auteursrechten ontslaat Provincie Noord-Brabant niet van de verplichting om de desbetreffende ontwerper te betrekken bij een eventuele doorontwikkeling van het geselecteerde ontwerp, tenzij de Deelnemer hier geen interesse in heeft en dit schriftelijk bevestigd heeft.


Na verstrijken van de eerste licentieperiode zal Provincie Noord-Brabant in overleg met de ontwerper besluiten of de licentie al dan niet voor een in onderling overleg overeen te komen periode wordt verlengd. Indien zij daartoe besluiten, zal worden bekeken of daar een in redelijkheid vast te stellen vergoeding voor de betreffende ontwerper tegenover zal staan.


Deelnamevoorwaarden
Tijdslijn


15 juni | selectie thema’s n.a.v. inwonersonderzoek door Six Fingers

8 juli | deadline inschrijving What if Lab: kies Brabant!

9 juli | selectie deelnemers

13 juli | masterclass in bij DDF in Eindhoven

18 en 19 juli | verdiepingssessie met Six Fingers

10 augustus | presentatie schetsontwerpen + selectie

15 september | testdag De Dag van de Democratie

26 september | testdag Brabant Ontmoet

20 - 28 oktober | presentatie prototypes tijdens DDW


Vragen